Background

kasa fiskalna - pierwsze kroki

Kasa fiskalna nie ma przed nami tajemnic! Doradzamy w jaki sposób dobrać kasę odpowiednią dla Państwa firmy

KASA FISKALNA - PIERWSZE KROKI

1. Wybór urządzenia

Z oferty firmy Nomax proszę wybrać odpowiednie urządzenie dla Państwa działalności. Kasa fiskalna pracuje samodzielnie, baza towarów i usług znajduje się w urządzeniu. Jeśli posiadają Państwo komputer z oprogramowaniem magazynowym, proszę wziąć pod uwagę zakup drukarki fiskalnej.

2. Powiadomienie Urzędu Skarbowego

Po zakupie urządzenia należy poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokładnej liczbie zakupionych kas, miejscu ich instalacji oraz dacie rozpoczęcia ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy/kas.

3. Fiskalizacja
Fiskalizację (uaktywnienie pamięci fiskalnej) wykonuje uprawniony serwisant. Czynność tę można wykonać w punkcie serwisowym lub w miejscu instalacji kasy. Po fiskalizacji Państwa urządzenie jest gotowe do pracy.

4. Zgłoszenie fiskalizacji w Urzędzie Skarbowym

W ciągu 7 dni od daty fiskalizacji należy poinformować o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego. Uzyskany z Urzędu numer ewidencyjny należy nanieść na kasę w sposób trwały i w widocznym miejscu.JAK UZYSKAĆ ULGĘ Z TYTUŁU ZAKUPU KASY FISKALNEJ

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotów na urządzenia fiskalnym mają prawo skorzystać z ulgi z tytułu zakupu urządzenia rejestrującego. Kwota ulgi stanowi 90% jednostkowej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł za urządzenie. Ulgą objęte są wszystkie kasy zgłoszone przed pierwszą fiskalizacją i zainstalowane w terminie.

 Aby skorzystać ze zwrotu należy spełnić kilka warunków:

1. Przed fiskalizacją poinformować pisemnie Naczelnika Urzędu Skarbowego o instalowanych kasach.

2. Wykonać fiskalizację kasy w terminie.

3. W ciągu 7 dni od daty fiskalizacji powiadomić pisemnie Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonanej fiskalizacji.

4. Przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności.

5. Dokonać odliczenia kwoty za zakup kasy w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie bądź za okresy późniejsze (rubryka „zakup kasy rejestrującej”). Jeśli podatnik nie jest płatnikiem podatku VAT, zwrot ulgi nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego.


UWAGA:

Urząd Skarbowy może zażądać zwrotu przyznanej ulgi wraz z odsetkami w przypadku gdy w ciągu trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu:

1. Podatnik zamknie działalność gospodarczą.

2. Podatnik zaprzestanie używania urządzenia fiskalnego.

3. Nastąpi otwarcie likwidacji bądź zostanie ogłoszona upadłość.

4. Podatnik nie będzie dokonywał obowiązkowych przeglądów technicznych.OBOWIĄZKI PODATNIKA

Ewidencjonowanie obrotu

·        Podatnik, który rozpoczyna ewidencjonowanie obrotów na urządzeniu fiskalnym musi pamiętać, że zobowiązany jest rejestrować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych i wydawać klientowi oryginał paragonu.

Wykonywanie raportów

·        Na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego należy wykonać dzienny raport fiskalny. Ustawa wymaga od podatnika również wykonywania miesięcznych raportów sprzedaży, sporządzanych najpóźniej do 25-ego dnia następnego miesiąca.

Przechowywanie kopii paragonów

·        Wymaga się, aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od następnego roku po zarejestrowaniu sprzedaży.

Wykonywanie przeglądów technicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 (Dz. U. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących, konieczne jest dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych nie rzadziej niż co 2 lata.